Privacy Policy

Ik ga graag goed om met jouw persoonsgegevens.

Voor het laatst gewijzigd op: 21-11-2020

Uitgangspunten

  1. Alle begrippen in deze privacyverklaring en de begrippen die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gedefinieerd worden, hebben de betekenis die in de AVG-wet daaraan wordt toegekend.
  2. Persoonsgegevens worden enkel gebruikt zoals in deze privacyverklaring omschreven.
  3. Alleen persoonsgegevens die echt noodzakelijk zijn, worden verwerkt.
  4. Ik zorg er graag voor dat alle gegevens die ik gebruik, up-to-date en correct zijn.
  5. Ik bewaar de persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor je gegevens zijn verzameld.
  6. Jouw persoonsgegevens worden nooit gedeeld met andere partijen, binnen of buiten de EU, zonder gegronde (wettelijke) reden. Ook zorg ik voor een degelijke beveiliging van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Bij het gebruiken van mijn website en diensten laat u verschillende gegevens bij mij achter. Dat kunnen gegevens zijn die teruggeleid kunnen worden naar u als persoon. De volgende gegevens worden van u opgeslagen indien u mijn website gebruikt of een dienst bij mij afneemt:

  • NAW-gegevens (voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land)
  • Contact- en aanvullende persoonsgegevens (emailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum)
  • Betaalgegevens (bankrekeningnummer, BTW-nummer)
  • Logingegevens (gebruikersnaam, email, wachtwoord)

Grondslag voor de verwerking

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn

Tot uiterlijk 3 maanden na het beëindigen van de overeenkomst. Je facturen bewaar ik volgens de wettelijke bewaartermijn.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met subverwerkers, zoals hostingpartijen, leveranciers en clouddiensten. Met deze partijen heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Indien je er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via administratie@jwwd.nl, zodat ik deze informatie kan verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jesse Warmerdam websites en design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies en vergelijkbare technieken

Jesse Warmerdam websites en design gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jesse Warmerdam webdesign en -development en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@jwwd.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Jesse Warmerdam websites en design wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jesse Warmerdam websites en design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via administratie@jwwd.nl. Jesse Warmerdam websites en design heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens goed te beveiligen:

– Tweefactorauthenticatie voor inloggen op onze serveromgeving
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
– TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Mails van Jesse Warmerdam websites en design komen altijd van het @jwwd.nl of @jessewarmerdam.nl-domein.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (jwwd.nl) naar het gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je wordt omgeleid naar een vals IP-adres.